ЕЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН №5

Въпреки трудностите да се организират обучения в среда, доминирана от пандемията, партньорите успяха да реализират семинари, фокусирани върху обучителната програма за младежки работници и платформата за активиране на NEETs.

ЕЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН №3

Екипът на COMPASS е много щастлив да сподели, че е успешно завършена първата фаза на проекта, в която бе извършен сравнителен анализ на ситуацията с младежката работа в страните партньори (България, Румъния, Австрия, Гърция, Испания и Франция.)

Компетентностен модел за младежки работници

Оказва се, че в цяла Европа има общо разбиране за същността на младежката работа – не само за младите хора, но и за цялото общество на местно, регионално или национално ниво. През последните няколко десетилетия силната връзка между младежката работа и заетостта на младежите бе подчертана в ясната цел „младежката работа да бъде развита и припозната като ресурс за подпомагане на младежката заетост“ (EC, 2009: 6).

Въпреки постоянните усилия на европеи ско ниво за повишаване капацитета на младежките работници, се забелязва, че те все още търсят наи -добрия подход към младите хора, както и нови начини за справяне с ежедневните предизвикателства за ангажиране на неактивните младежи (NEETs). Като взима предвид социално-икономическите различия между eвропеи ските страни и продължаващата кохезионна политика, проектът COMPASS има за цел да подкрепи страните, изправени пред наи -високите нива на безработица сред NEETs, и да „екипира“ младежки работници на базата на индивидуален и холистичен подход.

Изправени пред непрестанни промени и социално-икономическа несигурност партньори от шест държави – България, Австрия, Гърция, Франция, Румъния и Испания – се събраха и проучиха задълбочено как да допринесат за растежа и личното развитие на младежките работници в техните държави. Количественото и качествено проучване, проведено в първия етап на проекта, стигна до заключението, че младежките работници трябва да притежават широк спектър от умения и компетенции, за да отговорят на нуждите на младежите, с които работят.

Според събраните демографски данни може да се опише профил на младежките работници – повечето от хората, работещи с NEETs, са на възраст между 25-35 години и притежават бакалавърска или магистърска степен, главно по социални науки. Значителен брои от тях не са преминали през специално обучение, посветено на развитието на меки умения.

Въз основа на онлайн проучване с повече от 200 участника и 30 индивидуални интервюта с младежки работници, консорциумът създаде компетентностен модел, внимателно адаптиран към основните предизвикателства, пред които те са изправени. Особен акцент е поставен върху уменията на младежките работници за улесняване на процеса на кариерно консултиране и менторство. Компетентностният модел извежда 6 ключови компетенции, като всяка съдържа 5 поведения, обобщаващи специфичните необходими знания, умения и нагласи.

Този компетентностен модел ще бъде основа за следващите етапи на проекта, като гарантира, че всички разработени продукти ще бъдат съобразени с нуждите на младежките работници и ще осигурят иновативни методи и инструменти за активиране на NEETs. Тези продукти ще включват основано на компетентите обучение за младежките работници и геи мифицирана онлайн платформа за овластяване на младите хора.

ЕЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН №2

Екипът на COMPASS е много щастлив да сподели, че е успешно завършена първата фаза на проекта, в която бе извършен сравнителен анализ на ситуацията с младежката работа в страните партньори (България, Румъния, Австрия, Гърция, Испания и Франция.)

People wearing DIY masks

В хода на проекта COMPASS, ние се заинтересувахме от ефекта, който пандемията от Covid-19 има върху социалните и образователните работници, както и върху младите хора. Страните вече обявават значителните последствия върху световната икономика и безпрецедентното въздействие върху пазара на труда.

Какво ще се случи с професионалната интеграция на младите хора, които вече се намират в затруднителни обстоятелства? Ще се случат ли фундаментални промени в мисията на професионалистите, които ги придружават в техния път?

Партньорите от COMPASS събраха свидетелства от различни страни, все още работещи на терен с младите хора. Прочетете пълната статия на английски език тук:

https://www.compass-eu.org/accompanying-young-people-in-times-of-pandemic-our-socio-educational-workers-on-the-front-line/

ЕЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН №1

издание 1, януари 2020

COMPASS е европейски проект, съфинансиран от Erasmus+, който има за цел да обучи и изгради капацитет за кариерно консултиране и менторство у младежки работници подкрепящи неактивни младежи , т. нар. група NEETs.

Проектът чрез своите цели и очаквани резултати ще доведе до развитието на компетентностно-ориентирана обучителна програма, която ще развие уменията на младежките работници за ефективна подкрепа на неактивните младежи. И не на последно място, това ще е важна стъпка към професионализация и припознаване на младежката работа като ключ към намаляването на безработицата сред младежите на пазара на труда.

Очакваните резултати от проекта и продукти, които ще бъдат разработени са:

  • Компетентностен модел и методология за оценка на компетенции за младежки работници
  • Обучителна програма за младежки работници подкрепящи NEETs
  • Обучителни семинари
  • Геймифицирана платформа за активиране на неактивни младежи

Домакин на първата среща по COMPASS бе CATRO България, който също така е и координатор на проекта. Партньорите по проекта:

  • CATRO България
  • Oesterreichische Jungarbeiterbewegung (Австрия),
  • Pistes Solidaires (Франция),
  • University of Thessaly (Гърция),
  • Accion Laboral Plataforma para la Implatacion de Programmas de Inclusion Laboral en Colectivos Desfavorecidos (Испания)
  • S.C. Predict CSD Consulting S.R.L. (Румъния)

обединиха своя опит и активно допринесоха за първата транснационална среща по проекта, като поставиха солидни основи за следващите стъпки.

Партньорите са изцяло ангажирани към реализацията на проекта и започнаха всички подготвителни действия за популяризирането на му сред целевите групи по най-практичния и ефективен начин.

Следвайте нашата Facebook страница и бъдете в крак с всяка възможност по проекта!