издание 1, януари 2020

COMPASS е европейски проект, съфинансиран от Erasmus+, който има за цел да обучи и изгради капацитет за кариерно консултиране и менторство у младежки работници подкрепящи неактивни младежи , т. нар. група NEETs.

Проектът чрез своите цели и очаквани резултати ще доведе до развитието на компетентностно-ориентирана обучителна програма, която ще развие уменията на младежките работници за ефективна подкрепа на неактивните младежи. И не на последно място, това ще е важна стъпка към професионализация и припознаване на младежката работа като ключ към намаляването на безработицата сред младежите на пазара на труда.

Очакваните резултати от проекта и продукти, които ще бъдат разработени са:

  • Компетентностен модел и методология за оценка на компетенции за младежки работници
  • Обучителна програма за младежки работници подкрепящи NEETs
  • Обучителни семинари
  • Геймифицирана платформа за активиране на неактивни младежи

Домакин на първата среща по COMPASS бе CATRO България, който също така е и координатор на проекта. Партньорите по проекта:

  • CATRO България
  • Oesterreichische Jungarbeiterbewegung (Австрия),
  • Pistes Solidaires (Франция),
  • University of Thessaly (Гърция),
  • Accion Laboral Plataforma para la Implatacion de Programmas de Inclusion Laboral en Colectivos Desfavorecidos (Испания)
  • S.C. Predict CSD Consulting S.R.L. (Румъния)

обединиха своя опит и активно допринесоха за първата транснационална среща по проекта, като поставиха солидни основи за следващите стъпки.

Партньорите са изцяло ангажирани към реализацията на проекта и започнаха всички подготвителни действия за популяризирането на му сред целевите групи по най-практичния и ефективен начин.

Следвайте нашата Facebook страница и бъдете в крак с всяка възможност по проекта!