За постигане на целите, посочени в проекта, ще се проведат следните основни дейности:

  • Разработване на методология за оценка на компетентциите на младежките работници

Този процес включва изследване на конкретните потребности от обучение на младежки работници, които подкрепят неактивните младежи; определяне на компетентностен модел за тази специфична роля и оценка на нивото на знания, умения и нагласи за всяка компетенция.

  • Изграждане на обучителна програма за кариерно консултиране и менторство

Ще бъдат разработени обучителни модули и практически задачи, чрез които младежките работници да повишат капацитета си и да получат необходимите им инструменти за справяне с индивидуалните предизвикателства, пред които са изправени при работата си с неактивни младежи.

  • Провеждане на Обучителни семинари за младежки работници

Обучителната програма за изграждане на капацитет у младежките работници ще бъде проведена под формата „учене чрез преживяване“ с цел повишаване на ефективността от разработеното обучително съдържание.

  • Разработване на Геймифицирана платформа за активиране на неактивни младежи

Геймифицираната платформа има за цел активиране и овластяване на неактивни младежи чрез обучителни мисии и игри, които ще се използват от младежките работници в работата им с тях, за да увеличат шансовете на неактивните младежи за интеграция в образованието и/или на пазара на труда.