Европейската програма за образование, обучение, младежта и спорта Еразъм+ стартира през 2014 г. за период от 6 години до 2020 г. Програмата следва интегриран подход, който осигурява ефективно взаимодействие между всички сектори на образованието, обучението, младежта и спорта. Еразъм+ подкрепя дейности в областта на образованието, висшето образование, професионалното образование и обучение, образованието за възрастни и младежкия сектор.

Целта на Еразъм+ е да допринесе към стратегията „Европа 2020“ за растеж, работни места, социално равенство и приобщаване, както и за целите на ET2020, стратегическата рамка на ЕС за образование и обучение. В допълнение, тя има за цел да изгради силни партньорства между образованието и бизнеса за насърчаване на иновациите и конкурентоспособността, като същевременно насърчава заетостта. Еразъм+ има възможности за хора от всички възрасти, помага им да развият и споделят знания и опит в институции и организации в различни страни.