Според последното проучване на Евростат, проведено през 2016 г., 9 държави имат ниво на безработица сред младежи в категорията NEETs (неактивни младежи или лица на възраст между 15 и 29 години, които не работят, не учат и не са на стаж или обучение), което е по-високо от средното за Европа (18,3%). Някои от тях са Испания (22,8%), Гърция (30,5%), България (25,1%), Румъния (23,5%) и Франция (18,9%). За да се справим с тези смущаващи статистически данни, от началото на 2000-та година се признава положителната роля на младежката работа и прякото ѝ въздействие върху пригодността за заетост на неактивните младежи. Въпреки това, проведеното проучване в рамките на проекта COMPASS показа, че повечето младежки работници, подкрепящи неактивни младежи, имат мотивация и амбиция да напътстват и съветват неактивните младежи в процеса на тяхното образование и интеграция на пазара на труда, но не всички от тях разбират и признават уменията за кариерно консултиране и менторство, които са ключови за всяка подкрепяща и социална роля.

За да се попълни тази празнина, бе разработен проектът COMPASS (Изграждане на капацитет у младежките работници, работещи с неактивни младежи с цел повишаване на техните умения за кариерно консултиране и менторство), финансиран от програма Еразъм+, който има за цел признаването и подобряването на младежката работа и както и повишаване на нейното въздействие върху включването на неактивните младежи на пазара на труда. Проектът е иновативен, тъй като осигурява обучение, базирано на компетенции, с акцент върху кариерно консултиране и менторските умения на младежки работници, които работят с неактивни младежи и предлага иновативна платформа за активиране на NEETs.

Target

Цели

Основополагащата цел на проекта COMPASS е да намали нивото на безработица сред неактивните младежи в страните партньори чрез увеличаване на капацитета на младежките работници, които работят директно за включване на NEETs на пазара на труда.

Желаната краткосрочна цел на COMPASS е да разработи компетентностно ориентирано обучение за младежки работници, което да подобри техните умения за ефективна подкрепа на неактивни младежи, като също така направи важна стъпка към професионализирането на младежката работа.

Средносрочната цел на COMPASS е да създаде синергия и мостове между местните и националните младежки организации и участниците в програма Гаранция за младежта, за да се умножи въздействието на проекта на местно, национално и европейско равнище.

Дългосрочната цел на COMPASS е да допринесе за намаляване на нивото на безработица сред младежта в шестте партньорски държави и в Европа като цяло.

magnifying glass

Целева група

Целевата група по проекта COMPASS са младежки работници (в т.ч. младежки медиатори, ромски медиатори, социални работници, кариерни съветници и др. на възраст между 18-29 години), които работят директно с неактивни младежи и имат за цел да ги подпомогнат по отношение на тяхното включване в образование и/или заетост, което да доведе в дългосрочен план до по-ниски нива на безработица сред NEETs.