Σε ολόκληρη την Ευρώπη έχει επιτευχθεί σαφής συμφωνία σχετικά με την σημασία της εργασίας των συμβούλων των νέων η οποία αναφέρεται όχι μόνο στους νέους αλλά και σε ολόκληρη την κοινωνία τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Τις τελευταίες δεκαετίες, ο ισχυρός σύνδεσμος των συμβούλων των νέων με την απασχολησιμότητα έχει σαν στόχο την «ανάπτυξη της εργασίας των συμβούλων των νέων ως πόρος για την υποστήριξη της απασχολησιμότητας των νέων» (EC, 2009: 6).

Αν και οι προσπάθειες για την ενίσχυση των ικανοτήτων των συμβούλων των νέων συνεχίζονται, παρατηρείται ότι οι ίδιοι εξακολουθούν να προσπαθούν να β5ρούν την καλύτερη προσέγγιση για τους νέους έτσι ώστε να αντιμετωπίσουν τις με αποτελεσματικότητα τις καθημερινές τους προκλήσεις. Με βάση τις ανισότητες μεταξύ της Ευρώπης και τη συνεχόμενη πολιτική συνοχής, το έργο COMPASS στοχεύει στη στήριξη των χωρών που αντιμετωπίζουν τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας μεταξύ των ΝΕΕΤ και στον εφοδιασμό των συμβούλων των νέων με καινοτόμες τεχνικές και προσεγγίσεις.

Σε ένα κόσμο που συνεχώς διαταράσσεται με αλλαγές και κοινωνικοοικονομική αβεβαιότητα, εταίροι από 6 χώρες – Βουλγαρία, Αυστρία , Ελλάδα, Γαλλία, Ρουμανία και Ισπανία – συγκεντρώθηκαν και διερεύνησαν σε βάθος πώς να συμβάλλουν στην προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη των συμβούλων των νέων. Η ποσοτική και ποιοτική έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο πρώτο στάδιο του έργου κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι σύμβουλοι των νέων διαθέτουν ένα ευρύ φάσμα δεξιοτήτων και ικανοτήτων για να ανταποκριθούν στις ανάγκες των νέων με τους οποίους συνεργάζονται.

Σύμφωνα με τα δημογραφικά δεδομένα που συλλέχθηκαν είναι εύκολο να περιγραφεί το προφίλ των συμβούλων των νέων. Τα περισσότερα άτομα που εργάζονται με ΝΕΕΤ είναι μεταξύ 25-35 ετών με επίπεδο ακαδημαϊκής εκπαίδευσης προπτυχιακού και μεταπτυχιακού, κυρίως στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες. Ένας σημαντικός αριθμός από αυτούς δεν έχουν εκπαιδευτεί κατάλληλα ως προς την ανάπτυξη των διαπροσωπικών δεξιοτήτων.

Με βάση περισσότερες από 200 απαντήσεις στην ηλεκτρονική έρευνα και 30 μεμονωμένες συνεντεύξεις με συμβούλους νέων, η κοινοπραξία δημιούργησε ένα μοντέλο δεξιοτήτων κατάλληλα προσαρμοσμένο στις κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι σύμβουλοι των νέων, δίνοντας έμφαση στις δεξιότητες που χρειάζονται ο σύμβουλοι των νέων ως προς τη συμβουλευτική σταδιοδρομίας. Το μοντέλο δεξιοτήτων αποτελείται από 6 βασικές δεξιότητες συμπεριλαμβάνοντας 5 συμπεριφορές για κάθε μια από τις δεξιότητες αυτές, συνοψίζοντας τις συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και συμπεριφορές που απαιτούνται.

Αυτό το πλαίσιο δεξιοτήτων θα αποτελέσει τη βάση για τα επόμενα στάδια του έργου, διασφαλίζοντας ότι όλα τα προϊόντα που θα αναπτυχθούν θα είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες των συμβούλων των νέων και θα παρέχουν πρωτοποριακές μεθοδολογίες και μέσα για την ενεργοποίηση των ΝΕΕΤs. Η κατάρτιση είναι βασισμένοι στις ικανότητες των συμβούλων των νέων και η πλατφόρμα βασίζεται στην ενδυνάμωση των νέων.