Σύμφωνα με την τελευταία έρευνα της Eurostat που διεξήχθη το 2016, 9 χώρες αντιμετωπίζουν ποσοστό ανεργίας μεταξύ των NEETs το οποίο είναι υψηλότερο από τον μέσο όρο για την Ευρώπη (18,3%). Ορισμένες από αυτές τις χώρες είναι η Ισπανία (22,8%), η Ελλάδα (30,5%), η Βουλγαρία (25,1%), η Ρουμανία (23,5%) και η Γαλλία (18,9%). Προκειμένου να αντιμετωπιστούν αυτά τα δυσάρεστα στατιστικά στοιχεία, από τις αρχές της δεκαετίας του 2000 αναγνωρίστηκε ο θετικός ρόλος της παρουσίας των συμβούλων των νέων (Υouth Workers) και η άμεση επίπτωσή του στην απασχολησιμότητα των NEETs. Ωστόσο, η διεξαχθείσα έρευνα στο πλαίσιο του έργου COMPASS έδειξε ότι οι περισσότεροι από τους συμβούλους των νέων που υποστηρίζουν τους ΝΕΕΤs, ενώ έχουν κίνητρο και φιλοδοξία να καθοδηγήσουν και να συμβουλεύσουν ανενεργούς νέους στη διαδικασία εκπαίδευσης και ένταξης στην αγορά εργασίας, μεγάλο ποσοστό αυτών, δεν κατανοούν και δεν αναγνωρίζουν τη σημαντικότητα της αναγνώρισης των προσωπικών δεξιοτήτων και συμβουλευτικής ως προς την επαγγελματική σταδιοδρομία των νέων, οι οποίες αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά για κάθε υποστηρικτικό και κοινωνικό ρόλο.

Το διετές Ευρωπαϊκό έργο COMPASS (Career cOnsulting and Mentoring skills caPAcity building for youth workerS working with NEETS), χρηματοδοτούμενο στο πλαίσιο του ΕRASMUS+, έρχεται να καλύψει αυτό το κενό, έχοντας σαν κύριο στόχο την αναγνώριση και τη βελτίωση της εργασίας των συμβούλων των νέων με στόχο την ομαλή και αποτελεσματική ένταξη των ΝΕΕΤs στην αγορά εργασίας. Το έργο είναι καινοτόμο, καθώς παρέχει κατάρτιση βασισμένη σε ικανότητες με επίκεντρο τις συμβουλές σταδιοδρομίας και τις δεξιότητες καθοδήγησης για τους συμβούλους των νέων που εργάζονται ειδικά με τους NEETs και την καινοτόμο πλατφόρμα δραστηριοτήτων για τη συγκεκριμένη ομάδα στόχο.

Target

Στοχοι

Ο γενικός στόχος του COMPASS είναι η μείωση των ποσοστών ανεργίας μεταξύ των NEETs στις χώρες των εταίρων μέσω της βελτίωσης των ικανοτήτων των συμβούλων των νέων (Youth Workers) ως προς την αποτελεσματική τους ένταξη στην αγορά εργασίας. Ο επιθυμητός βραχυπρόθεσμος στόχος του COMPASS είναι η ανάπτυξη κατάρτισης για συμβούλους νέων που θα βελτιώσει τις δεξιότητές τους για την αποτελεσματική υποστήριξη των NEETs, κάνοντας ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της “επαγγελματοποίησης” των συμβούλων νέων. Ο μεσοπρόθεσμος στόχος είναι να δημιουργηθούν συνέργειες και γέφυρες μεταξύ των τοπικών και εθνικών οργανώσεων των νέων και των σχετικών φορέων προκειμένου να πολλαπλασιαστεί ο αντίκτυπος του έργου σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο απώτερος μακροπρόθεσμος στόχος είναι να συμβάλλει στη μείωση των ποσοστών ανεργίας των νέων στις 6 χώρες εταίρους και στην Ευρώπη συνολικά.

magnifying glass

Ομαδα στοχος

Η ομάδα στόχος του έργου COMPASS είναι οι σύμβουλοι των νέων (συμπεριλαμβανομένων των διαμεσολαβητών της κοινότητας, των διαμεσολαβητών των Ρομά, των κοινωνικών λειτουργών, των συμβούλων σταδιοδρομίας κλπ., ηλικίας 18-29 ετών) που εργάζονται άμεσα με τους NEETs και αποσκοπούν στην υποστήριξη τους, στην ολοκλήρωση της εκπαίδευσης τους και στην ένταξή τους στην αγορά εργασίας διαδικασία που οδηγεί μακροπρόθεσμα σε χαμηλότερα επίπεδα ανεργίας μεταξύ των NEETs.