Για να επιτευχθούν οι στόχοι του έργου, θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες κύριες δραστηριότητες:

  • Μεθοδολογία αξιολόγησης των ικανοτήτων των συμβούλων των νέων.

Εξερεύνηση των αναγκών μάθησης και κατάρτισης των συμβούλων των νέων που εργάζονται με ΝΕΕΤs , τον προσδιορισμό του ρόλου τους και την αξιολόγησή τους.

  • Συμβουλευτική σταδιοδρομίας και εκπαιδευτικό πρόγραμμα καθοδήγησης.

Θα αναπτυχθούν εκπαιδευτικές ενότητες και πρακτικές αναθέσεις για να εξοπλιστεί ο σύμβουλος νέων με τα απαραίτητα εργαλεία για την αντιμετώπιση των μεμονωμένων προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι NEETs και οι νέοι άνεργοι.

  • Εργαστήρια συμβούλων των νέων και καθοδήγηση.

Πρόγραμμα δημιουργίας ικανοτήτων για τους συμβούλους των νέων που θα παραδίδεται ως κοινή εκμάθηση με τη συμμετοχή τους σε δια ζώσης εργαστήρια (F2F) και θα ακολουθείται από μεμονωμένες συνεδρίες καθοδήγησης.

  • Η πλατφόρμα δραστηριοτήτων για τους NEETs.

Η πλατφόρμα στοχεύει στην ενεργοποίηση και ενδυνάμωση των NEETs μέσω εκπαιδευτικών αποστολών και ηλεκτρονικών παιχνιδιών που θα χρησιμοποιηθούν από τους συμβούλους των νέων στη δουλειά τους με τους NEETs προκειμένου να αυξήσουν τις ευκαιρίες τους για την ολοκλήρωση της εκπαίδευσής τους και στη συνέχεια ως προς την ένταξή τους στην αγορά εργασίας.