Παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα https://compassplatform.eu προκειμένου να κάνετε χρήση της πλατφόρμας COMPASS.

Η πλατφόρμα στοχεύει στην ενεργοποίηση των NEETs εφαρμόζοντας τη θεωρία του Gamification και αναπτύσσοντας διαδικτυακό περιεχόμενο παρακίνησης.