COMPASS Newsletter #5

Παρά τις προκλήσεις της διοργάνωσης εκπαιδεύσεων σε ένα περιβάλλον που καθορίζεται από την πανδημία, οι εταίροι κατάφεραν να παραδώσουν εργαστήρια σχετικά με το πρόγραμμα κατάρτισης των συμβούλων των νέων και την διαδραστική πλατφόρμα ενεργοποίησης των NEET.

COMPASS Newsletter #4

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι η διαδραστική πλατφόρμα μας είναι έτοιμη και διαθέσιμη στη διεύθυνση https://compassplatform.eu.

Οι ενότητες είναι διαθέσιμες στα αγγλικά, βουλγαρικά, γερμανικά, ισπανικά, ελληνικά, γαλλικά και ρουμανικά.

COMPASS Newsletter #3

Η ομάδα COMPASS είναι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσει ότι το πρόγραμμα κατάρτισης για τους συμβούλους των νέων είναι έτοιμο και έχει αναρτηθεί στη πλατφόρμα του προγράμματος COMPASS, διαθέσιμο σε όλες τις γλώσσες των χωρών εταίρων

ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ

Σε ολόκληρη την Ευρώπη έχει επιτευχθεί σαφής συμφωνία σχετικά με την σημασία της εργασίας των συμβούλων των νέων η οποία αναφέρεται όχι μόνο στους νέους αλλά και σε ολόκληρη την κοινωνία τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Τις τελευταίες δεκαετίες, ο ισχυρός σύνδεσμος των συμβούλων των νέων με την απασχολησιμότητα έχει σαν στόχο την «ανάπτυξη της εργασίας των συμβούλων των νέων ως πόρος για την υποστήριξη της απασχολησιμότητας των νέων» (EC, 2009: 6).

Αν και οι προσπάθειες για την ενίσχυση των ικανοτήτων των συμβούλων των νέων συνεχίζονται, παρατηρείται ότι οι ίδιοι εξακολουθούν να προσπαθούν να β5ρούν την καλύτερη προσέγγιση για τους νέους έτσι ώστε να αντιμετωπίσουν τις με αποτελεσματικότητα τις καθημερινές τους προκλήσεις. Με βάση τις ανισότητες μεταξύ της Ευρώπης και τη συνεχόμενη πολιτική συνοχής, το έργο COMPASS στοχεύει στη στήριξη των χωρών που αντιμετωπίζουν τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας μεταξύ των ΝΕΕΤ και στον εφοδιασμό των συμβούλων των νέων με καινοτόμες τεχνικές και προσεγγίσεις.

Σε ένα κόσμο που συνεχώς διαταράσσεται με αλλαγές και κοινωνικοοικονομική αβεβαιότητα, εταίροι από 6 χώρες – Βουλγαρία, Αυστρία , Ελλάδα, Γαλλία, Ρουμανία και Ισπανία – συγκεντρώθηκαν και διερεύνησαν σε βάθος πώς να συμβάλλουν στην προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη των συμβούλων των νέων. Η ποσοτική και ποιοτική έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο πρώτο στάδιο του έργου κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι σύμβουλοι των νέων διαθέτουν ένα ευρύ φάσμα δεξιοτήτων και ικανοτήτων για να ανταποκριθούν στις ανάγκες των νέων με τους οποίους συνεργάζονται.

Σύμφωνα με τα δημογραφικά δεδομένα που συλλέχθηκαν είναι εύκολο να περιγραφεί το προφίλ των συμβούλων των νέων. Τα περισσότερα άτομα που εργάζονται με ΝΕΕΤ είναι μεταξύ 25-35 ετών με επίπεδο ακαδημαϊκής εκπαίδευσης προπτυχιακού και μεταπτυχιακού, κυρίως στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες. Ένας σημαντικός αριθμός από αυτούς δεν έχουν εκπαιδευτεί κατάλληλα ως προς την ανάπτυξη των διαπροσωπικών δεξιοτήτων.

Με βάση περισσότερες από 200 απαντήσεις στην ηλεκτρονική έρευνα και 30 μεμονωμένες συνεντεύξεις με συμβούλους νέων, η κοινοπραξία δημιούργησε ένα μοντέλο δεξιοτήτων κατάλληλα προσαρμοσμένο στις κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι σύμβουλοι των νέων, δίνοντας έμφαση στις δεξιότητες που χρειάζονται ο σύμβουλοι των νέων ως προς τη συμβουλευτική σταδιοδρομίας. Το μοντέλο δεξιοτήτων αποτελείται από 6 βασικές δεξιότητες συμπεριλαμβάνοντας 5 συμπεριφορές για κάθε μια από τις δεξιότητες αυτές, συνοψίζοντας τις συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και συμπεριφορές που απαιτούνται.

Αυτό το πλαίσιο δεξιοτήτων θα αποτελέσει τη βάση για τα επόμενα στάδια του έργου, διασφαλίζοντας ότι όλα τα προϊόντα που θα αναπτυχθούν θα είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες των συμβούλων των νέων και θα παρέχουν πρωτοποριακές μεθοδολογίες και μέσα για την ενεργοποίηση των ΝΕΕΤs. Η κατάρτιση είναι βασισμένοι στις ικανότητες των συμβούλων των νέων και η πλατφόρμα βασίζεται στην ενδυνάμωση των νέων.

COMPASS Newsletter #2

Η ομάδα του “COMPASS” είναι περισσότερο από ευτυχής να μοιραστεί μαζί σας ότι ολοκληρώσαμε με επιτυχία την πρώτη φάση του έργου, με στόχο τη δημιουργία μιας συγκριτικής ανάλυσης της κατάστασης της εργασίας για τους νέους στις χώρες εταίρους (Βουλγαρία, Ρουμανία, Αυστρία, Ελλάδα, Ισπανία και Γαλλία).

People wearing DIY masks

Καθώς το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Compass συνεχίζεται, οδηγούμαστε στο να αναρωτηθούμε για τις επιπτώσεις που θα μπορούσε να έχει η πανδημία Covid-19 στους κοινωνικο-εκπαιδευτικούς εργαζόμενους και στους νέους NEETs. Τα κράτη ανακοινώνουν ήδη σημαντικές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία και πρωτοφανείς επιπτώσεις στην αγορά εργασίας.

Τι θα συμβεί με την επαγγελματική ένταξη των νέων που βρίσκονται ήδη σε επισφαλή κατάσταση;

Οι εταίροι του COMPASS συγκέντρωσαν μαρτυρίες από διάφορους ευρωπαϊκούς φορείς του πεδίου που εξακολουθούν να εργάζονται με νέους.
Διαβάστε το πλήρες άρθρο στα αγγλικά εδώ: https://www.compass-eu.org/accompanying-young-people-in-times-of-pandemic-our-socio-educational-workers-on-the-front-line/

COMPASS Newsletter #1

November 2019, Issue 1

“COMPASS” or “Career cOnsulting and Mentoring skills caPAcity building for youth workerS working with NEETS”, is a European project co-funded by Erasmus+ that aims to train youth workers in providing effective career counselling and mentoring support to young unemployed and NEETs.

The project through its objectives and expected outputs will result in the development of competence-based training for youth workers that evolve and grow their skills for the effective support of NEETs, to make an important step towards building a pattern of professionalizing youth work.

The expected project results lie upon its intellectual outputs. To be more precise:

  • The Competence framework and assessment methodology for youth workers
  • The Youth workers training programme
  • The COMPASS Implementation programme
  • The NEETs activation gamified platform

With sole aim the realization of the project outcomes, the consortium conducted the kick-off meeting at the premises of CATRO Bulgaria that is the coordinating partner of the project at 25 and 26 November 2019. Delegates from

  • Oesterreichische Jungarbeiterbewegung (Austria),
  • Pistes Solidaires (France),
  • University of Thessaly (Greece),
  • Accion Laboral Plataforma para la Implatacion de Programmas de Inclusion Laboral en Colectivos Desfavorecidos (Spain) and
  • S.C. Predict CSD Consulting S.R.L. (Romania)

joined their expertise and actively contributed to the project first transnational meeting, setting solid foundations for the project invitation.

The partnership, fully committed to its assignments, has begun all prepatory actions for the comprehension of the COMPASS project, always serving its target groups in the most practical and effective manner.

Follow our Facebook page and stay tuned for more!