Оказва се, че в цяла Европа има общо разбиране за същността на младежката работа – не само за младите хора, но и за цялото общество на местно, регионално или национално ниво. През последните няколко десетилетия силната връзка между младежката работа и заетостта на младежите бе подчертана в ясната цел „младежката работа да бъде развита и припозната като ресурс за подпомагане на младежката заетост“ (EC, 2009: 6).

Въпреки постоянните усилия на европеи ско ниво за повишаване капацитета на младежките работници, се забелязва, че те все още търсят наи -добрия подход към младите хора, както и нови начини за справяне с ежедневните предизвикателства за ангажиране на неактивните младежи (NEETs). Като взима предвид социално-икономическите различия между eвропеи ските страни и продължаващата кохезионна политика, проектът COMPASS има за цел да подкрепи страните, изправени пред наи -високите нива на безработица сред NEETs, и да „екипира“ младежки работници на базата на индивидуален и холистичен подход.

Изправени пред непрестанни промени и социално-икономическа несигурност партньори от шест държави – България, Австрия, Гърция, Франция, Румъния и Испания – се събраха и проучиха задълбочено как да допринесат за растежа и личното развитие на младежките работници в техните държави. Количественото и качествено проучване, проведено в първия етап на проекта, стигна до заключението, че младежките работници трябва да притежават широк спектър от умения и компетенции, за да отговорят на нуждите на младежите, с които работят.

Според събраните демографски данни може да се опише профил на младежките работници – повечето от хората, работещи с NEETs, са на възраст между 25-35 години и притежават бакалавърска или магистърска степен, главно по социални науки. Значителен брои от тях не са преминали през специално обучение, посветено на развитието на меки умения.

Въз основа на онлайн проучване с повече от 200 участника и 30 индивидуални интервюта с младежки работници, консорциумът създаде компетентностен модел, внимателно адаптиран към основните предизвикателства, пред които те са изправени. Особен акцент е поставен върху уменията на младежките работници за улесняване на процеса на кариерно консултиране и менторство. Компетентностният модел извежда 6 ключови компетенции, като всяка съдържа 5 поведения, обобщаващи специфичните необходими знания, умения и нагласи.

Този компетентностен модел ще бъде основа за следващите етапи на проекта, като гарантира, че всички разработени продукти ще бъдат съобразени с нуждите на младежките работници и ще осигурят иновативни методи и инструменти за активиране на NEETs. Тези продукти ще включват основано на компетентите обучение за младежките работници и геи мифицирана онлайн платформа за овластяване на младите хора.